Wakuum metallizasiýasy üçin alýumin sim (rulon)

Wakuum metallizasiýa örtügi üçin ulanylýan, ýarymgeçiriji çiplerde, optoelektron enjamlarynda, datçiklerde, OLED we beýleki pudaklarda ulanylýan 99,99% alýumin (Al) rulon sim.Pelletler, bloklar, filamentler we ş.m. ýaly dürli görnüşdäki bugarmak materiallaryny berýäris, jikme-jiklikler üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.


 • Arza:Wakuum metallizasiýasy
 • Material:Al (99,9% / 99.99%)
 • Spesifikasiýa:φ0.6, φ0.8, φ1.0 düzülip bilner
 • MOQ:5 kg
 • Eltip bermegiň wagty:5 ~ 7 gün
 • Töleg usuly:T / T, PayPal, Alipay, WeChat Pay we ş.m.
  • linkend
  • twitter
  • YouTube2
  • Facebook1
  • WhatsApp2

  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  99,99% Alýumin (Al) sim / rulon

  Alýumin sim / rulon termiki bugarmak materialydyr.Malylylyk bugarmakda alýumin bugaryp, substrata goýulýar we örtük, elektronika, optika we başga-da dürli pudaklarda köplenç ulanylýan fiziki bug buglaýyş görnüşi (PVD) emele gelýär.

  Metaly inçe filmleri bugarmak üçin ýokary arassa alýumin (Al) bugarmak materiallary bilen üpjün edýäris.Kilogram, arzan bahadan we ýokary hilli satuwlar, size wolfram, molibden, tantal, niob, titanium, sirkonium we ş.m. ýaly dürli materiallar bilen üpjün edip bileris, özleşdirmegi goldaň, maslahat bermegiňizi haýyş edýäris.

  Alýumin sim / rulon maglumatlary

  Haryt ady Alýumin sim / rulon
  Arassalyk 99,95%, 99.99%
  Dykyzlygy
  2.7g / cm³
  Eriş nokady 660 ° C.
  Görnüşi
  Pelletler / simler / çybyklar / bloklar we ş.m.
  MOQ 5kg
  Gaplamak Wakuum möhürlenendir

  Alýumin filminiň aýratynlyklary

  Alýumin, gowy elektrik geçirijiligi, şöhlelendiriş we poslama garşylyk ýaly islenýän häsiýetleri sebäpli çeşme materialy hökmünde saýlandy.Malylylyk bugarmagy netijesinde emele gelen alýumin filmleri, şöhlelendiriji ýüzleri güýçlendirmek, geçirijiligi üpjün etmek ýa-da päsgelçilik örtükleri ýaly dürli maksatlar üçin ulanylyp bilner.

  Arza

  Göz öňünde tutulan ulanyşa baglylykda bugarýan alýuminiý aýna, metallar, keramika we polimerler ýaly dürli substratlara goýlup bilner.
  Buglanan alýuminiý örtükler gözleg we ösüş barlaghanalarynda maddy aýratynlyklary öwrenmek, täze goşundylary öwrenmek we ösen tehnologiýalary ösdürmek üçin hem ulanylýar.

  Buglanan alýumin rulonlary dürli pudaklarda ulanylýar:

  • Optika: Aýna we şöhlelendiriji örtük öndürmek.
  • Elektronika: Elektron böleklerde geçiriji gatlaklary döretmek üçin ulanylýar.
  • Gün öýjükleri: Fotowoltaik enjamlarda şöhlelendiriji ýa-da geçiriji gatlak hökmünde.
  • Gaplamak: Çyglylygyň we beýleki daşky gurşaw faktorlarynyň täsirinden goramak üçin päsgelçilik örtükleri döretmek üçin ulanylýar.

  Gaplamak we eltip bermek

  Alýumin rulon siminiň bugarmak materialy wakuum bilen möhürlenendir we ekologiýa taýdan arassa kartonda ýa-da agaç gutuda daşalýar.

  Bug bugy materiallary bilen üpjün edýäris

  Şeýle hem wolfram, molibden, tantal, niob, titanium, sirkonium, nikel, mis, alýumin we ş.m. bugarmak üçin materiallar bilen üpjün edýäris, zerur bolsa, şu e-poçta arkaly bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.maglumat @ ýeňijilerýa-da has giňişleýin maglumat üçin +86 156 1977 8518 (WhatsApp) jaň ediň.

  PVD örtügi we optiki örtük üçin bugarmak çeşmeleri we bugarmak materiallary bilen üpjün edýäris, bu önümler şulary öz içine alýar:

  Elektron şöhle çüýlenýän çyzyklar Volfram rulet gyzdyryjy Volfram katod filamenti
  Malylylyk bugarmagy möhüm Bug bugy materialy Bug bugy

  Size zerur önüm ýokmy?Biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris, muny siziň üçin çözeris.

  Önümlerimiz hakda has köp bilmek isleýärsiňizmi?

  Satyş dolandyryjysy-Amanda-2023001

  Biz bilen habarlaşyň
  AmandaSatyş dolandyryjysy
  E-mail: amanda@winnersmetals.com
  Telefon: +86 156 1977 8518 (WhatsApp / Wechat)

  WhatsApp QR kody
  WeChat QR kody

  Önümlerimiziň has jikme-jikliklerini we bahalaryny bilmek isleseňiz, satuw müdirimize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris, ol size gysga wagtda jogap berer (köplenç 24 sagatdan köp bolmaz), sag boluň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň