Biz hakda

Baoji Winners Metals Co., Ltd.

Volfram, Molibden, Tantal we Niobium önümlerine üns beriň

Baoji Winners Metals Co., Ltd. Hytaýyň "Titan jülgesinde" - Şanxi welaýatynyň Baoji şäherinde.Kompaniýa wolfram, molibden, tantal we niobium metal materiallaryny we çuňňur gaýtadan işleýän önümleri gözlemek we ösdürmek, öndürmek we satmak bilen meşgullanýar.Önümlerde PVD vakuum örtügi, gurallar, wakuum peçleri, fotoelektrik, ýarymgeçiriji we beýleki pudaklar bar.

.Yllar

Senagat tejribesi

+

Iň köp satylýan ýurtlar

%

Müşderiniň kanagatlanmagy

+

Işgärleriň sany

Näme üçin bizi saýlaýar?

Biz ýokary hilli önümleri we ajaýyp hyzmatlary hödürleýäris, şonuň üçin önümiň hili we satuwdan soňky hyzmat barada alada galmaň.Şol bir wagtyň özünde, satyn alyş çykdajylaryny azaldyp, siziň üçin satyn alyş sikllerini tygşytlap bileris.

Üstünlik 1 --- Senagat tejribesi

Döwülýän metallary gaýtadan işlemekde 12 ýyldan gowrak tejribämiz bar, wolfram, molibden, tantal we niobium materiallaryny gaýtadan işlemek üçin gaty kämillik işlerimiz bar.

Ungarymgeçirijiler üçin wolfram ýa-da molibden önümleri, ýokary temperaturaly peçler üçin wolfram, molibden ýa-da tantal bölekleri bolup, gaýtadan işläp we öndürip bileris.

torna işlemek

Üstünlik 2 --- Ösen enjamlar

Bizde arassalaýjy peçler, plastinka togalanýan degirmenler, lazer kesiji maşynlar, sim kesiji maşynlar, CNC san gözegçiligi, CNC freze maşynlary we beýleki hünär enjamlary bar.Şeýle hem, dürli önüm islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin size lazer kesmek hyzmatlaryny, CNC gaýtadan işlemek hyzmatlaryny we beýleki ýöriteleşdirilen hyzmatlary hödürleýäris.

Ojak-ýeňijiler
CNC işleýiş merkezi-WINNERS
torna ýeňijileri
Suraty kesgitlemek enjamlary2-WINNERS

Üstünlik 3 --- Önümiň hili

Çig malyň hilini barlamakdan başlap, gaýtadan işleýiş baglanyşygynyň gözden geçirilişine, soňra bolsa saklanylmazdan ozal gözden geçirilişe çenli her bir baglanyşygy doly gözegçilikde saklamak üçin önümçilik prosesinde her bir prosesi berk gözegçilikde saklaýarys we ýazýarys. müşderileriň kanagatlanarly we ýokary hilli önümleri almagyny üpjün etmek üçin önümiň hili ökde.

Hil barlagy-Surat 01

Müşderiniň ilki hili

"Ilki bilen müşderi, ilki bilen hil" biziň korporatiw pelsepämiz.Dünýäniň 30-dan gowrak ýurdundan müşderilerimiz we hyzmatdaşlarymyz bar we olar biragyzdan ykrar edildi we öwüldi.Qualityokary hilli önümler müşderilerimize-de uly üstünlik gazanmaga mümkinçilik berdi.Has köp dostumyz bilen hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys, geliň indi hyzmatdaşlyk syýahatyna başlalyň.

SIZDEN Eşitmek üçin öňünden gözleýäris

Bir önümde esasy önümlerimiz

1. Volfram bugarmak filamenti, elektron şöhlesiniň iň möhüm çyzgysy, elektron şöhle katod filamenti, bugarma gämisi we wakuum örtügi üçin beýleki sarp ediş materiallary.
2. volfram, molibden we tantalyň ýokary temperaturaly wakuum peçleri üçin ätiýaçlyk bölekleri.
3. singleeke kristal kremniniň ösýän peji üçin wolfram we molibden esbaplary.
4. Gurallar we metrler üçin elektrodlar, diafragmalar, toprak halkalary we diafragma flanesleri.
5. Çybyklar, turbalar, tabaklar, folga, simler we wolfram, molibden, tantal we niobium materiallarynyň beýleki gaýtadan işlenen bölekleri.

Önümlerimiz hakda has giňişleýin öwrenmek isleýärsiňizmi?

Mugt bahalaryňyzy şu gün alyň!

hyzmatdaşlygyň suratlary