Arza

PVD örtük

PVD (Fiziki bug çöketligi) tehnologiýasy wakuum şertlerinde fiziki çeşmeleriň (gaty ýa-da suwuk) ýüzüni gaz atomlaryna ýa-da molekulalaryna bugarmak ýa-da bölekleýin ionlaşdyrmak we pes basyşly gaz arkaly fiziki usullary ulanmagy aňladýar. ýa-da plazma) prosesi, substratyň üstünde belli bir aýratyn funksiýalary bolan inçe filmleri goýýan tehnologiýa.PVD (Fiziki bug çöketligi) dürli pudaklarda materiallaryň ýerüsti üýtgemegi, işlemegi, bezegi we ş.m. giňden ulanylýan ýerüsti bejeriş tehnologiýasydyr.

Elektron şöhlesiniň bugarmak ýörelgesi

PVD (fiziki bug çöketligi) örtük tehnologiýasy esasan üç kategoriýa bölünýär: wakuum bugarmak örtügi, wakuum tüýdük örtügi we wakuum ion örtügi.Fiziki buglary çökdürmegiň esasy usullary wakuum bugarmagy, tüýdükli örtük, ark plazma örtügi, ion örtügi we ş.m. Degişli wakuum örtük enjamlary wakuum bugarma örtük maşynlaryny, wakuum tüýdük örtük maşynlaryny we wakuum ion örtük maşynlaryny öz içine alýar.

Baglanyşykly önümlerimizde elektron şöhlesiniň çüýrän çyzgylary, wolfram bugarmak filamentleri, elektron ýaragly wolfram filamentleri, bugarýan gaýyklar, bugarmak materiallary, tüýdük nyşanlary we ş.m. bar.

Wakuum peç

Wakuum peç ojak boşlugynyň materialynyň bir bölegini ojak boşlugyna çykarmak üçin wakuum ulgamyny (wakuum nasoslaryndan, wakuum ölçeg enjamlaryndan, wakuum klapanlaryndan we beýleki böleklerden seresaplylyk bilen ýygnalan) ulanýar. boşluk adaty atmosfera basyşyndan pesdir., peç boşlugynda boşluk wakuum peç bolan wakuum ýagdaýyna ýetmek üçin ulanylýar.

Wakuum peç, ulanylyşyna görä tapawutlanýan we aşakdaky görnüşleri öz içine alýan wakuum ýylylygy bejermek peçidir:
Wakuum söndüriji peç, wakuum ýanýan peç, wakuum ýanýan peç, wakuum magnitleýji peç, wakuum gyzdyryjy peç, wakuum sintezleýji peç, wakuum diffuziýa kebşirleýji peç, wakuum karburizleýji peç we ş.m.

https://www.winnersmetals.com/application/# Highokary temperatura wakuum peç

Wakuum peçleri esasan keramiki atyş, wakuum eritmek, elektrik vakuum bölekleriniň zaýalanmagy, ýanmagy, metal bölekleriniň ýalpyldawuklygy, keramiki-metal möhürlenmegi, fiziki bug çökdürilmegi (PVD) we ş.m. ulanylýar.

Volfram, molibden ýa-da tantal materiallarynda bar bolan ýyladyş elementlerini, gaýyk gaplary we göterijiler, ýylylyk galkanlary, haç çüýleri we gämi duralgalary, wolfram filamentleri we bugarmak çeşmeleri, berkitmeler we başgalary hödürleýäris we özleşdirilip bilner.

Fotowoltaik we ýarymgeçiriji

Bir kristal kremniniň ösüş peji, kremniý kristal ösüş peç ýa-da kremniý ingot peç diýlip hem tanalýar, ýokary hilli ýeke-kristal kremniy ingot öndürmek üçin fotoelektrik we ýarymgeçiriji pudaklarynda ulanylýan ýörite enjam.Monokristally kremniý integral zynjyrlar (IC), gün öýjükleri we datçikler ýaly ýarymgeçiriji enjamlary öndürmek üçin esasy materialdyr.

"Czochralski usuly" häzirki wagtda bir kristal kremnini taýýarlamak üçin iň giňden ulanylýan usuldyr.

Czochralski usuly (CZ usuly) ulanyp, bir kristal kremnini taýýarlanyňyzda ilki bilen ýokary arassa polikristally kremnini kwars çüýşesine salyň, polikristally kremniniň bir kristal peçde eremegine garaşyň we tohum kristalyny tohumyň üstünde düzüň ok we erginiň ýüzüne salyň.Tohum kristalynyň we ergininiň birleşmegine garaşýan kremniý tohum kristalynda gatylaşyp başlar we tohum kristalynyň panjara gurluşy boýunça ösüp, bir kristal kremnini emele getirer.Bu amalyň dowamynda, bir kristal kremniniň ösmegini dowam etdirmek üçin tohum kristalyny ýuwaş-ýuwaşdan çekmeli.

https://www.winnersmetals.com/application/#Solar senagaty

Molibden tohum çybyklary, wolfram we molibden çüýşeli çyzyklar, berkidijiler, molibden çeňňekleri, wolfram karbid çekiçleri we ş.m. üpjün edýäris.

Aýna we seýrek ýer

Aýna senagaty innowasiýa, durnuklylyk we ykdysady ösüşe itergi bermek bilen gurluşyk, transport, tehnologiýa, saglygy goraýyş we gaplamak üçin möhüm materiallar bilen üpjün edip, häzirki zaman jemgyýetinde möhüm rol oýnaýar.

Aýnanyň eremegi üçin molibden elektrodlaryny berip bileris.Köplenç ulanylýan molibden elektrodyň diametri 20 mm-den 152,4 mm aralygynda we bir elektrodyň uzynlygy 1500mm-e çenli bolup biler.Alkali bilen ýuwulan ýüzleri, maşyn bilen ýalpyldawuk ýüzleri we ş.m. üpjün edip bileris.

Aýna we seýrek ýer

Seýrek toprak senagaty tehnologiki innowasiýalary ösdürmekde we pes uglerodly, ýokary tehnologiýaly ykdysadyýete geçmegi goldamakda möhüm bolan seýrek toprak elementlerini çykarmagy, gaýtadan işlemegi we ulanmagy öz içine alýar.Seýrek ýer elementleri dürli ösen tehnologiýalaryň we amalyýetleriň möhüm bölekleridir.

Volfram, molibden we tantal ýyladyş elementlerini berip bileris;süzülen wolfram, molibden haçlary we grafit çüýleri we ş.m.

Gurallar we ölçeg enjamlary

● Metal diafragmalar esasan diafragma basyş ölçeglerinde we geçirijilerde ulanylýar.Öndürýän materiallarymyzda SS316L, tantal, titanium, HC276, Monel400 we Inconel625 bar.

Signal Signal elektrodlary esasan elektromagnit akym ölçeglerinde ulanylýar.Elektrodyň ululygy M3 ~ M8, materiallara SS316L, tantal, titanium we HC276 degişlidir.

Round grounder elektrody, ýer halkasy diýlip hem atlandyrylýar, esasan elektromagnit akym ölçeglerinde ulanylýar we adatça jübüt ulanylýar.Ölçegi DN25 ~ DN600-den, materiallara SS316L, tantal, titanium we HC276 degişlidir.

● Diaphragma bilen örtülen flanes, adatça ölçeg öýjügini ortaça izolirlemek üçin diafragma möhüri bilen.Öndürýän flanes materiallarymyz SS316L, Titan, HC276 we Tantalum.ASME B 16.5, DIN EN 1092-1 we beýleki ülňüleri ýerine ýetiriň.

Gural senagaty

Önümlerimiz hakda has köp bilmek isleýärsiňizmi?

Satyş dolandyryjysy-Amanda-2023001

Biz bilen habarlaşyň
AmandaSatyş dolandyryjysy
E-mail: amanda@winnersmetals.com
Telefon: +86 156 1977 8518 (WhatsApp / Wechat)

WhatsApp QR kody
WeChat QR kody

Önümlerimiziň has jikme-jikliklerini we bahalaryny bilmek isleseňiz, satuw müdirimize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris, ol size gysga wagtda jogap berer (köplenç 24 sagatdan köp bolmaz), sag boluň.