Sorag-jogap

You Zawodyňyz barmy?

Elbetde, öndüriji, zawodymyz Hytaýyň Şanxi welaýatynyň Baoji şäherinde ýerleşýär, zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz.

Main Esasy önümleriňiz näme?

Esasy önümlerimiz, çydamly metal materiallardan (wolfram, molibden, tantal, niobium) işlenip taýýarlanan önümlerdir.Önümlerimiz esasan PVD örtüginde, fotoelektrik we ýarymgeçirijide, vakuum peçlerinde, gurallarda we beýleki pudaklarda ulanylýar.

Order Iň pes sargyt mukdary näçe?

Önümiň nämedigine bagly, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz ýa-da önümimiziň jikme-jik sahypasyny gözden geçirip bilersiňiz.

Free Mugt nusga alyp bilerinmi?

Elbetde, aýry-aýry önümler üçin mugt nusgalar üçin ýüz tutup bilersiňiz, ýöne iberiş çykdajylaryny özüňiz çekmeli, sabyrly bolmagyňyzy haýyş edýäris.

Products Önümleriňiziň hili nähili?

Çig maldan ahyrky önümlere çenli önümçilik prosesine berk gözegçilik edýäris we degişli material şahadatnamalaryny we hil barlag şahadatnamalaryny bereris.

Delivery gowşuryş wagtyňyz näçe?

Aýry-aýry önümler üçin 10 ~ 15 gün, 15 ~ 30 gün, sargyt önümine laýyklykda gutarýar.

Payment Töleg usuly näme?

T / T, Alipay, WeChat tölegini, PayPal tölegini we ş.m. goldaýarys. Doly tölegiň 100% -ini ýa-da tölegiň 30% -ini töläp bilersiňiz (galyndy iberilmezden ozal çözülmeli).

Sales Satuwdan soň hezil edip biljek kepilligim näme?

Kompaniýamyzyň önümlerini satyn alanyňyzda, kanagatlanmagyňyzy üpjün etmek üçin satuwdan soň doly hyzmatdan lezzet alarsyňyz.

Meseläňizi çözüp bilenokmy?Derrew biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris we bu meseläni çözmäge kömek ederis.
E-poçta:info@winnersmetals.com
Telefon: +86 15619778518 (WhatsApp / WeChat)