Wakuum metallizasiýasy üçin wolfram filamentiniň bugarmak bobinleri

Volfram bugarmak filamenti, ýokary ereýän nokady, çydamlylygy we durnuklylygy bilen wakuum çökdürmek prosesinde möhüm komponentdir.Ondarymgeçiriji önümçiliginde, inçe film çökdürilişinde we örtük programmalarynda giňden ulanylýar.Volfram bugarmak filamentlerini dürli geometriýalarda, sim diametrlerinde we sim sanlarynda hödürleýäris.


 • Arza:Wakuum metallizasiýasy
 • Material:Volfram (W)
 • Spesifikasiýa:φ0.76X3, φ0.81X3, φ1.0X3, φ1.0X2, özleşdirilip bilner.
 • MOQ:3 kg
 • Eltip bermegiň wagty:10 ~ 12 gün
 • Töleg usuly:T / T, PayPal, Alipay, WeChat Pay we ş.m.
  • linkend
  • twitter
  • YouTube2
  • Facebook1
  • WhatsApp2

  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Volfram bugarmak filamentleri

  Volfram bugarmak filamenti, fiziki bug buglamak (PVD) proseslerinde, esasanam termiki bugarmakda ulanylýan möhüm elementdir.PVD inçe filmleri dürli ýüzlere goýmak üçin ulanylýan usuldyr we wolfram bugarmak filamentleri bu işde möhüm rol oýnaýar.

  Volfram filamentleri dürli metallaryň we erginleriň inçe film çökdürilmegi üçin giňden ulanylýar.Filament rulonyna salynýan ýa-da rulonyň töwereginde inçe sim bolup bilýän demir simleri ýa-da folga bugarmak üçin ulanylýar.Buglaşma prosesi, süzgüç rulonyny çyglamak üçin metalyň eremegini we eredilen metalyň bugarmagy üçin güýç artdyrmagy öz içine alýar.Alýuminiý, şeýle hem altyn, kümüş, nikel, alýumin, titanium we beýleki metallaryň inçe film çökdürilmegi üçin ulanylyp bilner.

  Volfram bugarýan rulonlary, bir hatar ýa-da köp hatar wolfram siminden ýasalýar, gurnama ýa-da bugarmak zerurlyklaryna görä dürli şekillere egilip bilner.Müşderilere wolframly simli çözgütler hödürleýäris, maslahatlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

  Volfram filamentleri rulon maglumatlary

  Haryt ady Volfram bugarmak filamentleri
  Arassalyk W≥99.95%
  Dykyzlygy 19.3g / cm³
  Eriş nokady 3410 ° C.
  Setirler φ0.76X3, φ0.81X3, φ1.0X3, φ1.0X2, özleşdirilip bilner.
  MOQ 3Kg
  Bellik: Volfram filamentleriniň ýörite şekilleri islegleriňize görä düzülip bilner.

  Volfram filamentleriniň çyzgylary

  Volfram filamentiniň çyzgylary

  Bellik: Çyzgyda diňe wolfram spiral filamentleriniň beýleki görnüşlerini we ululyklaryny, şol sanda pik şekilli filamentleri we ş.m. sazlamaga mümkinçilik berýän göni we U görnüşli filamentler görkezilýär.

  Göni görnüşU görnüşi

  Şekil

  Göni / U şekilli, Düzülip bilner

  Setirleriň sany

  1, 2, 3, 4

  Bobinler

  4, 6, 8, 10

  Simleriň diametri (mm)

  φ0.76, φ0.81, φ1

  Rulonlaryň uzynlygy

  L1

  Uzynlyk

  L2

  Rulonlaryň şahsyýetnamasy

  D

  Bellik: beýleki aýratynlyklar we filament şekilleri düzülip bilner.

   

  Volfram filamentini size laýyk saýlaň, bizem sazlap bileris.Özbaşdaklaşdyrma wagty 10 gün ýaly gysga we sargytlaryň iň az mukdary bary-ýogy 3 kg (lomaý baha).

  Volfram bugarmagy filament görnüşi-01Volfram bugarmagy filament görnüşi-02

  Volfram bugarmak filamentiniň goşundylary

  Volfram bugarmak filamentleri, ýokary eriş nokady, ýokary temperaturaly şertlerde durnuklylygy we çydamlylygy üçin bahalandyrylýar.Volframyň köp taraplylygy ony dürli pudaklarda dürli inçe film çökdürmek proseslerinde filamentler üçin ileri tutulýan material edýär.Volfram bugarmak filamentleriniň amaly tapýan käbir möhüm ugurlary:

  • icarymgeçiriji önümçiligi
  • Optiki örtük
  • Gün öýjüklerini öndürmek
  • Gözleg we ösüş
  • Bezeg örtükleri
  • Wakuum metallurgiýasy
  • Elektronika üçin inçe film depozisi
  • Aerokosmos senagaty
  • Awtoulag pudagy

  Volfram bugarmak filamentleriniň artykmaçlyklary näme?

  Volfram bugarmak filamentleri birnäçe artykmaçlygy hödürleýär, dürli programmalarda, esasanam inçe film çökdürmekde we örtük proseslerinde has ileri tutulýar.Volfram bugarmak filamentleriniň käbir esasy artykmaçlyklary:

  • Melokary eriş nokady
  • Ajaýyp ýylylyk durnuklylygy
  • Gowy elektron zyňylyşy
  • Himiki inertlik
  • Electrokary elektrik geçirijiligi
  • Mehaniki güýç
  • Pes bug basyşy
  • Giň gabat gelmek
  • Uzak ömür

  Näme üçin bizi saýlamaly?

  Kompaniýamyz tarapyndan öndürilen wolfram bugarmak filamentiniň ýokary arassalygy, hapalanmazlygy, gowy film dörediji täsiri, uzak ömri we arzan bahasy ýaly artykmaçlyklary bar.Dürli vakuum bugarmak enjamlary üçin amatly örtük amallary üçin amatly.

  Şeýle hem, iň az sargyt mukdary bary-ýogy 3kg (zawodyň lomaý bahasy) we iň az möhleti 10 gün.

  Volfram filament gyzdyryjylarynyň klassifikasiýasy

  Rulet gyzdyryjylary
  Sebet gyzdyryjylar
  • Spiral gyzdyryjylar
  • Nokat we aýlaw gyzdyryjylary

  Volfram termiki filament çeşmeleriniň dürli görnüşlerini hödürläp bileris, bu önümler barada katalogymyz arkaly öwrenip bilersiňiz, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

  Volfram filament gyzdyryjylary

  PVD örtügi we optiki örtük üçin bugarmak çeşmeleri we bugarmak materiallary bilen üpjün edýäris, bu önümler şulary öz içine alýar:

  Elektron şöhle çüýlenýän çyzyklar Volfram rulet gyzdyryjy Volfram katod filamenti
  Malylylyk bugarmagy möhüm Bug bugy materialy Bug bugy

  Size zerur önüm ýokmy?Biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris, muny siziň üçin çözeris.

  Töleg we eltip bermek

  → Töleg

  T / T, PayPal, Alipay, WeChat Pay we ş.m. goldaw beriň Beýleki töleg usullary üçin biziň bilen gepleşik geçirmegiňizi haýyş edýäris.

  Ipping ippingük

  FedEx, DHL, UPS, deňiz ýükleri we howa ýüklerini goldaň, transport meýilnamaňyzy düzüp bilersiňiz, salgylanmaňyz üçin arzan transport usullaryny hem hödürläris.

  Önümlerimiz hakda has köp bilmek isleýärsiňizmi?

  Satyş dolandyryjysy-Amanda-2023001

  Biz bilen habarlaşyň
  AmandaSatyş dolandyryjysy
  E-mail: amanda@winnersmetals.com
  Telefon: +86 156 1977 8518 (WhatsApp / Wechat)

  WhatsApp QR kody
  WeChat QR kody

  Önümlerimiziň has jikme-jiklerini we bahalaryny bilmek isleseňiz, satuw müdirimize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris, ol size gysga wagtda jogap berer (köplenç 24 sagadyň dowamynda), elbetde, "basyp" hem bilersiňiz.SORAGY SORA .."düwmesini ýa-da bize göni e-poçta arkaly habarlaşyň(E-poçta:info@winnersmetals.com).


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň