Molibden elektron şöhlesiniň önümi

Molibden elektron şöhlesi önümiň tanyşdyrylyşy

Molibden elektron şöhlesi möhümdir

Elektron şöhleleri örtmek tehnologiýasynda, ajaýyp öndürijiligi we ygtybarly durnuklylygy sebäpli ýokary temperaturaly ýerlerde inçe film çökdürilmegi üçin molibden elektron şöhlesi ilkinji saýlama boldy.Geliň, bu tehnologiki eseriň özboluşlylygyny öwreneliň.

▶ Önüm aýratynlyklary

1. Superokary temperatura garşylyk
Molibden elektron şöhle çüýleri ýokary ýokary temperatura durnuklylygy bilen tanalýar.Ekstremal proses şertlerinde iň möhümi gowy ýerine ýetirýär we filmiň durnukly saklanmagyny üpjün edýär.

2. Ajaýyp ýylylyk geçirijiligi
Gowy işlenip düzülen ýylylyk geçiriji ulgam, möhüm ýerlerde birmeňzeş temperaturanyň paýlanyşyny üpjün edýär we şeýlelik bilen has takyk elektron şöhlelerine gözegçilik edýär.Malylylyk geçirijiliginiň gowulaşmagy çylşyrymly we üýtgäp bilýän proses talaplaryna laýyk gelýär.

3. pureokary arassa molibden materialy
Highokary arassa molibden materialyndan ýasalan molibden elektron şöhlesi, ýokary hilli filmleriň taýýarlanmagyny güýçli goldaýan, depolýasiýa prosesinde iň az hapalary üpjün edýär.

4. Dürli aýratynlyklar we şekiller
Dürli enjamlaryň we prosesleriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin molibden elektron şöhle çüýleri dürli elektron şöhle örtük ulgamlarynyň üýtgeşik talaplaryny kanagatlandyrmak üçin 4cc / 7cc / 15cc / 30cc ýaly dürli spesifikasiýalarda we şekillerde bar.

▶ Programma ýerleri

Icarymgeçiriji önümçiligi
Integrirlenen zynjyry we enjamyň işleýşini gowulandyrmak üçin ýarymgeçiriji enjamlar üçin ýokary temperaturaly, ýokary arassalykly film depozitini üpjün ediň.

☑ Optiki örtük
Optiki komponentleriň önümçiliginde möhüm rol oýnaýar we optiki komponentleriň geçişini we şöhlelenmesini gowulandyrýar.

☑ Materiallary öwrenmek
Materiallar we ýerüsti ylymlar boýunça gözlegler üçin ygtybarly goldaw beriň we materiallar ylmynyň üznüksiz ösmegine ýardam beriň.

☑ Ekologiýa taýdan arassa we dowamly
Molibden elektron şöhlesi daşky gurşawa ýaramaz täsirleri azaltmaga ünsi jemläp, ekologiýa taýdan arassa materiallary we önümçilik proseslerini kabul edýär.Önümler pudagy has ýaşyl geljege gönükdirmek üçin işleýän durnuklylygy göz öňünde tutup döredildi.

Service Hyzmat borjumyz

Ajaýyp hil
Gaty hil gözegçiligi, her bir molibden elektron şöhlesiniň ajaýyp öndürijiligini üpjün edýär.

✔ Şahsylaşdyrma
Dürli amaly talaplary kanagatlandyrmak üçin müşderiniň aýratyn zerurlyklaryna laýyklykda ýöriteleşdirilen önümleri we çözgütleri hödürläň.

Technical Professional tehniki goldaw
Toparymyz ulanyjylaryň önümden doly peýdalanmagyny üpjün etmek üçin islendik wagt tehniki goldaw we çözgütler bilen üpjün eder.

Möhüm molibden elektron şöhlesini saýlanyňyzda, diňe bir önümi däl, eýsem ýokary temperaturaly inçe film çökdürmek tehnologiýasyna bolan ynamyňyzy hem saýlaýarsyňyz.Tehnologiki ösüşiň täze eýýamyny döretmek üçin birleşeliň!


Iş wagty: -20anwar-24-2024