Volfram peçlerinde wolfram, molibden, tantal we poslamaýan poladyň goşundylary

Volfram, molibden, tantal we poslamaýan polat önümleri ajaýyp öndürijiligi we öndürijilik aýratynlyklary sebäpli dürli vakuum ulgamlarynda giňden ulanylýar.Bu materiallar wakuum peçleriniň içindäki dürli komponentlerde we ulgamlarda dürli we möhüm rol oýnaýar, olaryň netijeliligini, ygtybarlylygyny we hyzmat möhletini ýokarlandyrmaga kömek edýär.Wakuum peç pudagynda her materialyň ulanylyşy aşakdakylar:

Wakuum peçini sarp ediji

Volfram önümleri

1. atingyladyş elementleri: eriş ýokary nokady we ajaýyp ýylylyk geçirijiligi sebäpli wolfram köplenç ýyladyş elementlerini ýasamak üçin ulanylýar.Volfram filamenti ýa-da hasany ýylatmak elementleri wakuum kamerasynyň içinde birmeňzeş ýyladyşy üpjün edýär, ýylylygy bejermekde takyk temperatura gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.

2. atylylyk galkanlary we izolýasiýa gatlaklary: Volfram ýylylyk galkanlary we izolýasiýa bölekleri ýylylyk ýitgisini azaltmaga we wakuum peçiniň içinde durnukly iş temperaturasyny saklamaga kömek edýär.Bu komponentler termiki birmeňzeşligi üpjün edýär we duýgur materiallary aşa gyzmakdan goraýar.

3. Goldaw gurluşy: Volfram goldaw desgalary dürli peç böleklerine gurluş durnuklylygyny we berkligini üpjün edýär, ýokary temperatura şertlerinde dogry sazlanmagyny we işlemegini üpjün edýär.

Molibden önümleri

1. Haçly gämiler we gaýyklar: Molibden eriş, guýma we bug çöketligi ýaly ýokary temperatura proseslerinde materiallary saklamak we dolandyrmak üçin wakuum peçlerinde haçly we gaýyk öndürmekde giňden ulanylýar.

2. atingyladyş elementleri we filamentler: Molibden ýyladyş elementleri we filamentler ýokary temperatura garşylygy we okislenme garşylygy bolup, wakuum peçini ýyladyş ulgamlary üçin amatly edýär.

3. Sahypalar we folga ýaly molibden izolýasiýa komponentleri ýylylyk geçirijiligini peseltmäge we wakuum peç kamerasynyň içinde ýylylyk geçirişini azaltmaga kömek edýär, şeýlelik bilen energiýa netijeliligini we temperatura gözegçiligini ýokarlandyrýar.

4. Molibden berkidijileri: Molibdeniň ýokary temperatura garşylygy we pes bug basyşy sebäpli wakuum kameralarynda dürli komponentleri birikdirmek we berkitmek üçin örän amatlydyr.

Tantal önümleri

1. atingyladyş elementleri we filamentler: Tantal ýyladyş elementleri we filamentler ajaýyp poslama garşylygy we ýokary temperatura durnuklylygy bolup, wakuum peçini ýyladyş ulgamlarynda, esasanam himiki taýdan agressiw şertlerde ulanmak üçin amatly edýär.

2. Astar we gorag: Tantal astar we gorag wakuum peç boşlugynyň iç ýüzüni himiki eroziýadan we hapalanmakdan goraýar, gaýtadan işlenen materiallaryň arassalygyny üpjün edýär we peç bölekleriniň hyzmat möhletini uzaldýar.

3. Tantal berkitmeler: Tantal ýokary ýokary temperatura garşylyga we poslama garşylygy bar we wakuum kameralarynda dürli komponentleri birikdirmek we berkitmek üçin örän amatlydyr.

Poslamaýan polat önümleri

1. Wakuum kamerasynyň bölekleri: Ajaýyp mehaniki güýji, poslama garşylygy we kebşirlemegi sebäpli poslamaýan polat köplenç diwar, flanes we esbaplar ýaly wakuum kamera komponentlerini öndürmek üçin ulanylýar.Bu komponentler gurluş bitewiligini we germetiki möhürlemegi üpjün edýär, wakuum gurşawyny saklaýar we gazyň syzmagynyň öňüni alýar.

2. Wakuum nasos komponentleri: Çydamlylygy we wakuum şertlerine laýyklygy sebäpli poslamaýan polat wakuum nasos bölekleriniň gurluşynda, şol sanda gabyklar, impellerler we pyçaklar ulanylýar.

Volfram, molibden, tantal we poslamaýan polat önümleri wakuum peçleriniň işleýşinde we işleýşinde aýrylmaz bolup, wakuum şertlerinde takyk temperatura gözegçiligini, ýylylyk izolýasiýasyny, material möhürlemegini we gurluş bitewiligini üpjün edýär.Özboluşly aýratynlyklary olary aerokosmos, awtoulag, elektronika we materiallar ylymlary ýaly pudaklarda ýylylygy bejermek programmalarynyň giň toplumynyň aýrylmaz bölegine öwürýär.

Biziň kompaniýamyz wolfram, molibden, tantal, niob we beýleki önümleri özleşdirilen gaýtadan işlemegi üpjün edýär.Biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris we size artykmaç sitata bereris.


Iş wagty: Mart-22-2024